Jones & Wagener > Public Documents > Notice of Environmental Authorisation Processes for the proposed Taaibosch Puts Energy Cluster near Lime Acres in the Northern Cape

Notice of Environmental Authorisation Processes for the proposed Taaibosch Puts Energy Cluster near Lime Acres in the Northern Cape


Dear stakeholders (Sien asb dieselfde boodskap onder in Afrikaans)

ENERTRAG South Africa (Pty) Ltd, has appointed Jones & Wagener (Pty) Ltd Engineering and Environmental Consultants (J&W) to assist with the respective permitting processes, including as relevant a Waste Management Licence (WML), Atmospheric Emissions Licence (AEL), respective applications for Environmental Authorisation (EA) and Water Use Licence application/s (WUL) (as required) for the proposed Taaibosch Puts Energy Cluster (collectively comprising the proposed projects).

The proposed projects are located approximately 28 km south-west of Danielskuil and 30 km east of Postmasburg in the Tsantsabane Municipality, Northern Cape. The proposed projects collectively comprise approximately 11 110 ha and consists of the following (a map is included in the attached information):

 • Kora (I – IV) Solar PV Energy Facilities
 • Koraqua (I – V) Solar PV Energy Facilities
 • Khoemana Wind Energy Facility
 • Gorachouqua (I and II) Wind Energy Facilities
 • Korakobab Green Hydrogen Facility
 • Kei Korana Green Ammonia Facility
 • Electrical Grid Infrastructure (EGI) for the respective proposed projects

The applications will be undertaken in terms of the 2014 Environmental Impact Assessment (EIA) regulations (as amended) in terms of Section 24 of the National Environmental Management Act (NEMA), Act 107 of 1998 (as amended), the National Water Act (NWA), Act 36 of 1998 (as amended) and the National Environmental Management Waste Act (NEM:WA), Act 59 of 2008 (as amended) and the National Environmental Management Air Quality Act (NEM:AQA), Act 39 of 2004. In addition, the applicant will apply as per Section 53 of the Mineral and Petroleum Resources Development Act (No 28 of 2002) for land use contrary to the objectives of the act. The Competent Authorities respectively are the Department of Forestry, Fisheries, and the Environment (DFFE), the Northern Cape Department of Agriculture, Environmental Affairs, Rural Development and Land Reform (DAEARDLR), the Department of Water and Sanitation (DWS), and the ZF Mgcawu District Municipality.

Interested and Affected Parties (I&APs) are invited to participate by registering, providing comments and raising any issues of concern that they may have. To register as an I&AP please contact: Anelle Lötter; Jones & Wagener (Pty) Ltd; P O Box 1434, Rivonia, 2128; Tel: (012) 667 – 4860; Email: anelle@jaws.co.za.

————————————————————————–

Attachments:

————————————————————————–

Your review of the document, the completion and return of the comments and consent form by 30 November 2021 will be appreciated.

Kind regards
Anelle Lötter


Geagte Belanghebbende

ENERTRAG South Africa (Pty) Ltd het Jones & Wagener (Pty) Ltd Engineering and Environmental Consultants (J&W) aangestel om hulp te verleen met die onderskeie toestemmingsprosesse, insluitende waar van toepassing ’n Afvalbestuurslisensie (ABL), Atmosferiese emissielisensie (AEL), aansoeke vir Omgewingsmagtiging (OM) en Watergebruikslisensie-aansoek(e) (WGL) (waar nodig) vir die voorgestelde Taaibosch Puts-energiekompleks (wat gesamentlik die voorgestelde projekte uitmaak).

Die voorgestelde projekte is geleë ongeveer 28 km suidwes van Danielskuil en 30 km oos van Postmasburg in die Tsantsabane-munisipaliteit, Noord-Kaap. Die voorgestelde projekte beslaan gesamentlik ongeveer 11 110 ha en bestaan uit die volgende (‘n kaart is by die aangehegte inligting ingesluit):

 • Kora (I – IV) FV Sonenergiefasiliteite
 • Koraqua (I – IV) FV Sonenergiefasiliteite
 • Khoemana-windenergiefasiliteit
 • Gorachouqua (I en II)-windenergiefasiliteite
 • Korakobab-groenwaterstoffasiliteit
 • Kei Korana-groenammoniakfasiliteit
 • Elektriese Netinfrastruktuur (ENI) vir die onderskeie voorgestelde projekte

Die aansoeke sal gedoen word ingevolge die 2014 Omgewingsimpakbepalingsregulasies (OIB) (soos gewysig) ingevolge artikel 24 van die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur (NEMA), Wet 107 van 1998 (soos gewysig), die Nasionale Waterwet (NWW), Wet 36 van 1998 (soos gewysig), die National Environmental Management: Waste Act (NEM:WA), Wet 59 van 2008 (soos gewysig), en die National Environmental Management: Air Quality Act (NEM:AQA), Wet 39 van 2004. Voorts gaan die aansoeker ingevolge artikel 53 van die Mineral and Petroleum Resources Development Act (No 28 van 2002) aansoek doen vir grondgebruik strydig met die oogmerke van die Wet. Die Bevoegde Owerhede is onderskeidelik die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (DBVO), die Noord-Kaapse Departement van Landbou, Omgewingsake, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming (DLOLOG), die Departement van Water en Sanitasie (DWS) en die ZF Mgcawu-distriksmunisipaliteit.

Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (B&GP’s) word genooi om deel te neem deur te registreer, kommentaar te lewer en moontlike kwellings te opper. Om as ’n B&GP te registreer, skakel asb met: Anelle Lötter; Jones & Wagener (Pty) Ltd; Posbus 1434, Rivonia, 2128. Tel: (012) 667 4860. E-pos:anelle@jaws.co.za.’n Agtergrondinligtingsdokument (AID) met heelwat meer inligting en ‘n kommentaar- en toestemmingsvorm is aangeheg by die epos.

————————————————————————–

Aanhangsel:

————————————————————————–

Ons sal dit waardeer indien u deur die dokument kan lees en ook die vorm kan invul en terugstuur teen 30 November 2021.

Vriendelike groete
Anelle Lötter